Start-loggan har tillägget "Innovationer för en jämlik framtid"
 

SFV Start!-vinnarlagen 2023

60 000 euro:

Redskap för närvaroteam/Back 2 School

Förslaget vill erbjuda en evidensbaserad metod (Back2School) för att inom närvaroteam inom välfärdsområdet (t.ex. psykolog, socialarbetare), jobba med skolfrånvaro, en vägkarta av implementeringen av B2S i ett närvaroteam för att skapa samarbete mellan utbildning och välfärdsområde där familjer inte faller mellan olika sektorers service, och sprida information och minska stigma kring frånvaro.

Lagmedlemmar: Katarina Alanko/Åbo akademi, docent i psykologi,  Patrik Söderberg/Åbo akademi, universitetslektor, och Kiti Lindén/Karleby stad, projektkoordinator


30 000 euro:

KASAM

Kasam Skattkartan är en digital plattform som erbjuder läraren en möjlighet att för sin grupp välja skräddarsydda program för socioemotionell träning. Först evaluerar läraren vilket program just hens grupp behöver, sedan bekantar hen sig med programmet, och till sist aktiverar läraren hela gruppen men en interaktiv rolig skattkarta. KASAM är en kombination av digitala och analoga verktyg som ger säkerhet åt läraren, inbjuder hela gruppen att delta i socioemotionell träning och ger värdefull information åt skolans personal om barnen.

Lagmedlemmar: Johanna Berlin/Master of Education, Sofia Finnilä/MSc Music, Sibelius Academy, Lotta Suominen/EMBA, Aalto University, Hani Hämäläinen/Public Health Nurse, Arcada University of Applied Science, Johanna Pekkanen/ped.lic. Jyväskylä universitet, Jonatan Panula/Licentiate of Medicine, University of Helsinki, Linnea Lindgård/MA (Arts), Lotta Lassenius/barn.psyk. Henrika Backlund/verksamhetsledare Finlands svenska idrott, Antti Blom/Skolan i rörelse, Nea Törnwall/Folkhälsan, Erica Sandström, Sofia Lund, Maria Löfqvist-Håkans, Ulrika Krook, Moa Lillkaas.


Tillsammans

Såsom skolan tagit fram en läroplan, så har tävlingslaget tagit fram en lekplan. Lekplanen följer organiserat både förskolans och skolans kalenderår, med intensiva, temainspirerade lekperioder för tiderna då behovet för anknytning är som störst, t.ex. inför början av läsåret och kring högtider och lov. Lekplanen innehåller också egna lekar för föräldrarna. Lekarna har plockat element från Grupptheraplays anknytningsmoment och Skogsmulleverksamhetens utomhuslekar.

Lagmedlemmar: Sonja Rönneberg/lärare inom småbarnspedagogik, Marjo Huhtala /daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik, Marja Rönneberg/pensionär, lärare inom småbarnspedagogik, Netti Genberg/förälder till barn i åk 1 och åk 3.


Laget Tillsammans och laget KASAM

SFV Start! – vad är det?

 

SFV Start! är en innovationstävling. Syftet med årets tävling var att hitta nyskapande och verkningsfulla lösningar som motverkar utanförskap bland barn och unga i åldern 6–16.

Tävlingen ordnas som ett samarbete mellan Folkhälsan och Svenska folkskolans vänner (SFV). Målet är att barn och unga i vårt samhälle känner att de hör till ett socialt sammanhang och är välkomna och uppskattade medlemmar av en eller flera gemenskaper.

SFV och Folkhälsan välkomnar idéer och lösningar av alla slag: från nya arbetssätt och metoder till lösningar som bygger på mångsidiga samarbeten. Lösningarna kan tangera olika livsområden och arenor, såsom daghem, skola, hemmiljö eller hobbyverksamhet och fritid. De kan nå ut till en eller flera relevanta aktörer såsom elevgrupper, lärare, skolornas elevhälsopersonal, vårdnadshavare, kommunernas olika sektorer och avdelningar, privata organisationer, föreningar och företag.

 

 

Lösningarna kan handla om – men är inte begränsade till – modeller för daghem och skolor, nya former av samarbeten mellan aktörer, nya tjänster, tekniska lösningar och applikationer samt  satsningar i instanser och organisationer. Vi välkomnar sektoröverskridande samarbeten och en mångfald i tävlingsbidragen.

Den totala prissumman är 120 000 euro. Vinnarlaget får 60 000 euro och två andra lag 30 000 euro för att vidareutveckla och förverkliga sina idéer.

Tävlingens huvudspråk är svenska, men bidrag kan lämnas in också på finska eller engelska. Tävlingsbidrag ska skickas in senast 2.12.2022 kl. 23.59 via formuläret längre ner på sidan.

 


 

Nyckeltal

 • Sammanlagt 12 lag antas till tävlingens accelerationsfas
 • Varje lag får i accelerationsfasen 1 000 euro som startkapital för att utveckla sin lösning
 • Totalt sex lag går vidare från accelerationsfasen till finalen
 • Den totala prissumman är 120 000 euro. Vinnarlaget får 60 000 euro och två andra lag 30 000 euro för att vidareutveckla och förverkliga sina idéer.

Utmaningen

 

Känslan av ensamhet och utanförskap hos barn och unga har ökat under det senaste decenniet, och är ett allvarligt hot mot ungas välbefinnande och framtid. Utanförskap och ofrivillig ensamhet är enligt forskning de faktorer som starkast förutsäger psykisk ohälsa senare i livet. Var fjärde ung känner sig ofta ensam. Ofrivilligt ensamma barn har ofta dålig självkänsla. Deras socioemotionella färdigheter utvecklas sämre, motivationen att lära sig kan vara lägre och de lider oftare av psykosomatiska problem. Dessutom ställer de sig ofta själva utanför sociala sammanhang.

Ojämlika möjligheter till sociala sammanhang kan uppstå exempelvis av skillnader i barns socioekonomiska bakgrund, brist på kännedom om och åtgärder mot utanförskap i daghem, skola och organisationer, brist på stödjande nätverk och på lokala skillnader i utbud av fritidsverksamhet.

 

Åtgärder mot ensamhet och utanförskap innebär verksamhet och stödmodeller för att barn och unga ska känna att de hör till ett eller flera sociala sammanhang, att det finns personer de kan anförtro sig åt och att de är accepterade som de är.

Källor: 

Läs även Folkhälsans och SFV:s artikel om ensamhet här.


Tidslinje

 

Förberedelser
och inlämning

senast 2.12.2022

Accelerationsfas
15.12.2022-
7.3.2023

Semifinal &
Final

16.3.2023
23.5.2023

 

 

Vem kan delta?

 • SFV Start! är öppen för alla. Deltagarna ska forma lag med minst tre medlemmar eller aktörer. Det finns ingen övre gräns för lagets storlek.
 • Lagmedlemmarna kan vara organisationer eller fysiska personer. Lagmedlemmarna kan befinna sig var som helst i världen – en av deltagarna ska ändå vara finländsk medborgare, eller bosatt i Finland.
 • Företag får ingå i lagen, men åtminstone en av lagmedlemmarna måste vara en registrerad ideell förening eller stiftelse, en statlig eller kommunal aktör eller en privatperson.
 • Under tävlingens gång kan lagen ta in nya medlemmar. Efter semifinalen kan lag eller enskilda lagmedlemmar från lag som fallit ur tävlingen ansluta sig till de lag som går vidare till final.

Anställda hos arrangörerna SFV, Demos Helsinki och Folkhälsan, kan ingå i ett lag men inte vara mottagare av pris. Deras existerande material, expertis och tankegods kan också utnyttjas i tävlingen. Folkhälsans och SFV:s syftesparagrafer tillämpas då prissummorna delas ut. Detta kan begränsa utdelningen till endast vissa medlemmar inom en och samma arbetsgrupp.

Läs de detaljerade tävlingsreglerna (pdf)

Vilka lösningar har potential att vinna?

Samhällseffekt: Lösningen tacklar ensamhet och utanförskap och de ojämlika möjligheterna att hitta sociala sammanhang. Lösningen når ut till en eller flera målgrupper och är sporrande för dem.

Nytänk: Lösningen tar itu med problemet på ett nytt sätt och är bättre än existerande lösningar. Det kan handla om en ny kombination eller en tillämpning av en redan existerande lösning eller flera lösningar.

Anpassningsförmåga och genomförbarhet: Lösningen är relevant och kan tillämpas i olika kontexter och miljöer i Finland. Det ska även finnas realistiska möjligheter att genomföra och skala upp lösningen i större sammanhang. Lösningen kan upprätthållas till rimlig kostnad också efter att finansieringen är använd. Laget har adekvat erfarenhet och färdigheter att förverkliga lösningen.

Samskapande och pilotering: Lösningen utvecklas, skapas och testas tillsammans med den relevanta målgruppen och åtminstone en finlandssvensk aktör (exempelvis en svenskspråkig läroinrättning, organisation, förening eller tvåspråkig kommun).

Juryn

Juryn är utsedd av Demos Helsinki. Juryn består av experter på olika områden, alla med någon koppling till den utmaning som arrangörerna vill åtgärda genom tävlingen.
Juryn arbetar självständigt utgående från tävlingens regler, riktlinjer och målsättningar, och väljer tävlingsbidrag, de tävlingslag som går vidare till final och vinnare i innovationstävlingen.

Peter Vesterbacka
företagare
Cecilia Huhtala
ordförande
Finlands svenska skolungdomsförbund
Maria Höglund
psykolog och ansvarig för studentvälmående
Arcada
Niina Junttila
Professor i pedagogisk psykologi
Åbo Universitet, Jyväskylä universitet
Olavi Sydänmaanlakka
Verksamhetsledare
Mielenterveyden keskusliitto

SFV Start! steg för steg
 

Förberedelser och ansökan

Den digitala Zoom-lanseringen skedde 12.10.2022. Lagens skickade in sina bidrag 2.12.2022. Därefter valde juryn de tolv bidrag som gick vidare till accelerationsfasen.

Läs mer om förslagen

Accelerationsfasen

Den 10 januari 2023 ordnades en träff för semifinalisterna och arrangörerna SFV och Folkhälsan.

Den 24–25 januari 2023 träffades lagen för en två dagar lång workshop med träffa experter, och fick stöd med att utveckla och testa sin lösning. Den 7 mars ordnas en digital träff inför semifinalen. Syftet är att hjälpa lagen att vidareutveckla sina idéer ytterligare och ta dem vidare mot en lösning som kan genomföras i praktiken.

Semifinal och final

 • Den 16 mars 2023 var det semifinal. Juryn väljer ut sex lag som går vidare i tävlingen.
 • Den 11 april 2023 arrangerades en intensiv workshop där de sex lag som gått vidare får stöd med att vidareutveckla sin lösning.
 • Den 16 maj klockan 23.59 lämnade lagen in sina slutgiltiga bidrag.
 • Den 23 maj 2023 var det finaldags och prisceremoni. Lagen presenterade sina slutgiltiga lösningar inför juryn. ´Vinnaren och de två andra pristagarna offentliggjordes samma dag.

Det är nu vinnarnas jobb börjar på allvar: lagen ska använda prispengarna till att implementera och använda sin lösning i större skala.

Kontakt

SFV
Niklas Wahlström
Article

sektoransvarig för utbildning
050 548 2100
niklas.wahlstrom@sfv.fi

Folkhälsan
Eva-Maria Nystén
Article

projektledare
040 503 0876 
eva-maria.nysten@folkhalsan.fi

Demos Helsinki
Petteri Lillberg
Article

senior consultant
050 359 1572
petteri.lillberg@demoshelsinki.fi