Läs och skriv med de digitala verktygen i din ficka

Laget arbetar för en lösning där familjerna och skolan i ett tidigt skede lär sig känna igen ärftliga läs- och skrivsvårigheter för att med låg tröskel ta i bruk de digitala kompensatoriska verktyg som hjälper eleven i kunskapsinhämtning.

Datero rf: Sonja Haga-Erickson, Susanne Öst. Vasa universitet: Juho-Pekka Mäkipää, Christer Blomqvist.  Kukunori: Markus Raivio.  

På vilket sätt har ert förslag utvecklats sedan den första pitchen? 
– Eftersom vår idé om en pedagogisk plattform för information gällande läs- och skrivsvårigheter var helt i sin linda vid starten, har det skett en stor utveckling sedan oktober 2021, berättar Sonja Haga-Erickson, som leder laget.

– Utgående från den feedback som vi fick vid första pitchen har vi konkretiserat vårt bidrag på många olika plan: innehållsmässigt, utseendemässigt och med tanke på hur projektet kan fortsätta efter projektperioden, samt också på de ekonomiska ramarna. Utöver det konkreta pedagogiska stödet har den sociala innovationens del avancerat. Ett av målen är att minska på stigmatiseringen genom att skapa sociala rum med kamratstöd. 

Hur tycker du att samarbetet med Demos (SFV:s samarbetspart i utvecklingstävlingen) och coacherna fungerat?
– Formatet med föreläsningar, coaching och med att jobba med nya digitala planeringsverktyg har varit utmanande och roligt. Hittills har det känts mera som en fortbildning än en tävling. Vi har fått konstruktiv feedback som det varit bra att fortsätta att jobba utifrån. 

Vilka är era största utmaningar inför finalen? 
– Tiden! Vi vill i vårt led ha med en kändis med läs- och skrivsvårigheter. Någon som med sitt exempel kan minska på stigmatiseringen genom att öppet berätta om sin situation; utmaningar, styrkor och lösningar. Tanken är att värva med någon under projektperioden, men kanske vi hittar någon redan till finalen?

Varför ska just ert lag vinna?
– Läs- och skrivsvårigheter är medfödda, oberoende av intelligens och berör i någon mån upp till 20 procent av befolkningen. Då förmedling av kunskap i allt högre utsträckning bygger på skriftspråket blir således upp till en femtedel av alla barn och ungdomar satta i en ojämlik inlärningssituation där de inte når sin fulla potential. Med vårt projekt, vår portal kan vi nå ut till både elever, deras vårdnadshavare och yrkespersonal. Vår idé täcker således hela spektret från tidig intervention via yrkespersonal och vårdnadshavare till tonåringar och unga vuxna med läs- och skrivsvårigheter, som själva söker information.

– Stöder vi elever och studerande som har läs- och skrivsvårigheter på rätt sätt och i rätt tid förebygger vi mentala hälsoprobelm. Vår plattform kan också med lätthet skalas till olika miljöer och på olika språk. Vi har redan byggt upp ett nätverk för att nå ut till både familjer och skolor, bland annat med regionförvaltningsverket, Hem och Skola samt specialbiblioteket Celia.