Innovationer för en jämlik framtid

Utbildning skapar välfärd. Finland är känt för sin strävan efter jämlikhet inom utbildning och det ekonomiska, sociala och mentala välstånd som utbildning ger såväl individer som samhället i stort. Forskning visar dock att utbildning går i arv – precis som längd och vikt: 4 procent av de unga som tar en universitetsexamen i Finland har föräldrar med grundskoleutbildning, medan 45 procent går i sina föräldrars fotspår och blir en nästa generation med universitetsexamen. Det är svårt att drömma om en framtid du inte ser – oavsett om den handlar om att bli travtränare, neurolog eller drönarpilot. 

Svenska folkskolans vänner (SFV) vill nu hjälpa barn att trotsa statistiken och låta dem rita sin alldeles egna kurva!

En grafisk bild med barn som ritar kurvor på en graf

SFV Start! efterlyser sociala innovationer och mångsidiga lösningar för att hjälpa barn och unga att utvecklas och nå sin fulla potential – oavsett bakgrund. Vi välkomnar idéer som tacklar ojämlikhet och som bidrar till allas lika möjlighet att lära sig och inhämta de kunskaper hen önskar.

Ojämlikheten som existerar idag drabbar även svenskspråkiga barn och unga i Finland, varför lösningen ska vara tillämpbar för denna målgrupp likaså. Innovationerna kan handla till exempel om nya tjänster, nya modeller för skolor eller metoder som bygger på nya former av samarbeten mellan aktörer.

Senaste nytt

 

 

SFV Start! – vad är det?

SFV Start! är en utmaningstävling som efterlyser sociala innovationer och mångsidiga lösningar. Målet är att hitta en lösning som minskar den stigande negativa inverkan som ojämlikhet medför, och som hjälper barn och unga (0–20 år) att nå sin fulla potential att lära och utbilda sig.

Lösningarna kan tangera olika livsområden, såsom skola, arbetsliv, hemmiljö eller fritid och kan nå ut till en eller flera relevanta aktörer såsom studerande, föräldrar, handledare och föreningar.

 

 

 • Möjlighet till lärande och utbildning innebär att en ung person ska kunna eftersträva en utbildningsnivå som är rätt för individen själv.
   

 • Ojämlikhet kan uppstå exempelvis på grund av socioekonomiska skillnader mellan grupper i samhället, brist på lämpliga rollmodeller, lokala skillnader i kvaliteten på utbildningen och skillnader i läroanstalternas resurser.
   

 • Lösningarna kan handla om – men är inte begränsade till – nya tjänster, tekniska lösningar och applikationer, satsningar i instanser och organisationer, modeller för skolor och nya former av samarbeten mellan aktörer. Vi välkomnar en mångfald i tävlingsbidragen.
   


 

 

Nyckeltal

Sammanlagt 12 lag antas till tävlingens accelerationsfas.

Varje lag får i accelerationsfasen 1 000 euro som startkapital för att utveckla sin lösning.

Totalt sex lag går vidare från accelerationsfasen till finalen.

Vinnarlaget får 100 000 euro för att vidareutveckla och förverkliga sin idé.

 

Vem kan delta?

 • SFV Start! är öppen för alla. Deltagarna ska forma tävlingslag med minst tre medlemmar eller aktörer. Det finns ingen övre gräns för tävlingslagets storlek. Lagmedlemmarna kan vara organisationer eller fysiska personer.
   
 • Lagmedlemmarna kan befinna sig var som helst i världen – en av deltagarna skall ändå vara finländsk medborgare, eller bosatt i Finland och vara bekant med det finländska utbildningssystemet.
   
 • Åtminstone en av lagmedlemmarna måste vara en registrerad ideell förening eller stiftelse, en statlig eller kommunal aktör, ett företag eller en privatperson. Andra deltagare kan vara privatpersoner eller vilka juridiska aktörer som helst. Vi söker mångsidiga lag som har medlemmar med olika bakgrund, erfarenhet och expertis.
   
 • Ansökningar kan lämnas in på svenska, finska eller engelska. Under accelerationsfasen används engelska som huvudspråk. Vi erbjuder stöd för att se till att språket inte är ett hinder för deltagande.

 

Hurdana lösningar har potential att vinna?

 • Påverkanspotential: Lösningen tacklar den ojämlikhet som nu finns i möjligheterna att lära sig, och stöder därmed barns och ungas möjligheter att uppnå sin potential vad gäller utbildningsgrad. Lösningen når ut till en eller flera målgrupper och är sporrande för dem. Lösningen ska också kunna tillämpas bland barn och unga i Svenskfinland.
   
 • Nytänk: Lösningen tar itu med problemet på ett nytt sätt och är bättre än existerande lösningar. Det kan handla om en ny kombination eller en tillämpning av en redan existerande lösning eller flera lösningar.
   
 • Anpassningsförmåga och genomförbarhet: Lösningen är relevant och kan tillämpas i olika kontexter och miljöer i Finland. Det skall även finnas realistiska möjligheter att genomföra och skala upp lösningen i större sammanhang. Lösningen kan upprätthållas till rimlig kostnad också efter att finansieringen är använd. Arbetsgruppen har adekvat erfarenhet, och färdigheter att förverkliga lösningen.
   
 • Samskapande och pilotering: Lösningen utvecklas, skapas och testas tillsammans med den relevanta målgruppen och åtminstone en finlandssvensk aktör (exempelvis en svenskspråkig läroinrättning eller tvåspråkig kommun).

När anses en idé för långt utvecklad för att kunna delta i utmaningstävingen?

 • Om din ide/lösning är långt utvecklad, mogen, och redan på väg att implementeras och du inte strävar till att vidareutveckla lösningen – då är din lösning inte lämpad för den här utmaningstävlingen. Det är tänkt att tävlingslagen skall göra betydande framsteg under accelerationsfasen – att testa och utveckla idén. Ett av huvudsyftena med SFV Start! är att hitta nya innovationer och nya samarbeten mellan olika aktörer.  Redan etablerade initiativ passar inte bra för detta åndamål.
   
 • I tillägg är ett av kriterierna för att nå första plats att idén är ny, alltså att lösningen introducerar ett nytt sätt att tackla ojämlikheten i utbildningen – och på ett bättre sätt än existerande lösningar. Det kan visserligen vara fråga om att kombinera existerande lösningar eller tillämpa existerande lösningar på ett nytt sätt. Men om lösningen redan är etablerad och erkänd, kommer den troligtvis inte att få höga poäng för nytänkande.

Hur skall prispengarna betraktas? Kan ”de minimis”-principen tillämpas?

 • SFV strävar till att dela ut prispengarna på ett sätt som bäst lämpar sig för det vinande laget, och som samtidigt uppfyller alla juridiska stipulationer. Om till exempel en lagmedlem är knuten till ett universitet, och det finns en samstämmig åsikt om att prispengarna skall användas inom universitet för att utveckla och skala upp idén, kommer SFV att vara medgörlig.
   
 • De minimis-finansiering ges endast till företag. Det är fråga om offentligt stöd från statliga eller kommunala finansiärer, och delas ut t.ex. av kommuner, landskapsförbund, ministerier, Finnvera, Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Business Finland. Läs mera om det här. Bidrag och finansiellt stöd från icke-vinstgivande organisationer som SFV faller inte inom kategorierna för de minimis. SFV strävar ändå till att dela ut prispengarna enligt mottagarens önskemål så långt det är juridiskt möjligt. Om det är påkallat, rekommenderar vi att tävlingslagen konsulterar med en jurist insatt i skattefrågor.

Juryn

Liliane Kjellman
Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning
Åbo stad
Mona Eid
Styrelsemedlem
Ruskeat Tytöt ry
Alexandra Wegelius
Ordförande
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Olli Alanen
Verksamhetsledare
Barn- och ungdomsstiftelsen
Venla Bernelius
Docent
Helsingfors universitet
Antti Korhonen
CEO
xEdu


Tävlingens tidtabell – SFV Start! steg för steg
 

 

Förberedelser
och ansökan

senast 23.6.2021 kl. 12

Accelerationsfasen
1.9-13.10.2021

Semifinal &
final

2.12.2021 och 28.1.2022

 

Förberedelser och ansökan

Bekanta dig med utmaningen, anvisningarna och tävlingsvillkoren och fördjupa dig i problemen kring ojämlikhet inom utbildningssystemet. Samla ihop ditt lag.

Skicka in er ansökan senast den 23 juni klockan 12. Därefter går juryn igenom bidragen och väljer ut tolv bidrag som går vidare till accelerationsfasen. De arbetsgrupper som går vidare informeras personligen. Vilka tävlingslag som tar sig vidare offentliggörs senast i slutet av augusti 2021.

Accelerationsfasen

 • Den 1 september 2021 börjar resan mot finalen. Då möts de tolv lag som gått vidare och får också träffa SFV.

 • Den 15–16 september 2021 arrangeras verkstäder under två intensiva dagar, då tävlingslagen vägleds och får stöd med att utveckla och testa sin lösning.

 • Den 13 oktober 2021 ordnas en sista workshop inom ramen av accelerationsfasen, vars syfte är att hjälpa tävlingslagen att vidareutveckla sina idéer ytterligare och ta dem vidare mot en lösning som kan genomföras i praktiken.

Semifinal & final

 • Den 2 december 2021 är det semifinal. Juryn väljer ut sex lag som går vidare i tävlingen.

 • Den 11 januari 2022 arrangeras en workshop där de sex lag som gått vidare får stöd med att vidareutveckla sin lösning.

 • Den 28 januari 2022 är det finaldags! Tävlingslagen presenterar sina slutgiltiga lösningar inför juryn. Därefter drar sig juryn tillbaka för överläggning.

 • Den 17 februari 2022 offentliggörs vinnarlaget i samband med en avslutningsceremoni.

 

Det är nu som vinnarens jobb börjar på allvar: laget kommer att använda prispengarna till att implementera och skala upp sin lösning.

 

Till ansökningsformuläret

Tävlingsreglerna i detalj (pdf)

Frågor?

Tuuli Kaskinen / Demos Helsinki
tuuli.kaskinen@demoshelsinki.fi
+358 50 514 9752
Niklas Wahlström / SFV
niklas.wahlstrom@sfv.fi
+358 50-548 2100

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev