Ajankohtaista

 • 15-16.9.2021: Kaksitoista tiimiä osallistui Boot Camp:iin, jossa tiimien ratkaisuehdotuksia hiottiin, sekä presentaatiotaitoja treenattiin.
 • 1.9.2021: Valittiin kaksitoista kiihdyttämövaiheeseen menevää tiimiä.
 • 23.6.2021: Hakemusaika umpeutui

Innovaatioita yhdenvertaiseen tulevaisuuteen

Koulutus luo hyvinvointia. Suomi tunnetaan maana, joka lähestyy koulutusta ja sen luomaa taloudellista, yhteiskunnallista ja henkistä hyvinvointia yhdenvertaisesti. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että koulutus periytyy vanhemmilta lapsille siinä missä paino ja pituuskin. Yliopistotutkinnon suorittaneista 4 prosenttia tulee perheistä, jossa vanhemmat ovat käyneet vain peruskoulun. 45 prosenttia puolestaan on korkeakoulutettujen lapsia.

On vaikea haaveilla tulevaisuudesta, jota ei näe ympärillään – oli se sitten tanssijana, neurologina tai pelisuunnittelijana. Svenska folkskolans vänner (SFV) haluaa auttaa lapsia uhmaamaan ennusteita ja piirtämään oman tulevaisuuden käyränsä!

Graafinen kuva jossa lapset piirtävät omia käyriä lattialle

SFV Start! -haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat lapsia ja nuoria menestymään elämässään taustasta huolimatta. Haemme monipuolisia uusia ratkaisuja eriarvoisuuden kitkemiseen, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus saavuttaa täysi oppimispotentiaalinsa.

Eriarvoisuus vaikuttaa myös ruotsinkielisiin suomalaisiin lapsiin ja nuoriin, joten ratkaisujen on oltava sovellettavissa heidän elämäänsä. Hakemiamme ratkaisuja voivat olla esimerkiksi koulujen uudet toimintamallit, uudet opetusmetodit sekä pedagogiset lähestymistavat tai laaja-alaiseen yhteistyöhön perustuvat ratkaisut.

 

Jatkoon menevät tiimit

Tässä on ”Tusina” – eli ne tiimit, jotka etenevät SFV Start! -haastekilpailun kiihdyttämövaiheeseen!

1 2 3 Start / Exploring Your Local Heritage & Creactive Confidence

Västnyländska kultursamfundet: Pamela Andersson, Emi Ingo, Pia Johansson, Nathalie Sallegren, Annette Ström. Föreningen Luckan: Elin Sundell ja Johannes Söderström.

Kilpailutiimin ehdotus koskee laajennettua oppimisympäristöä, joka yhdistää virtuaalisen tutkimusmatkailun paikallisen oppaan kanssa luoviin, aktivoiviin työpajoihin kouluympäristössä.


Tulevaisuuden ongelmanratkaisijat!

Helsingin Yliopisto: Pirjo Aunio, Anu Laine, Terhi Vessonen. Aalto-yliopisto: Hannu Hyyppä, Juha Hyyppä, Marika Ahlavuo. Åbo Akademi, Vaasa: Heidi Hellstrand

Tiimi työstää 3D-oppimisympäristöjä, jotka kehittävät 4-6-luokkalaisten - tulevaisuuden ongelmanratkaisijoidemme - arjen matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja.


Koulupolkuni

Bensowin säätiö: Maj Estlander, Emelie Hindsberg-Lipponen. Digitala samtal: Mattias Hallström ja Peter Matsson. 

Kilpailutiimin ratkaisu on menetelmä, jolla voidaan ankkuroida yhteistyö koulussa, mahdollistaa varhaista tukea ja tarjota apua heikossa asemassa oleville lapsille perheissä, joissa on päihteiden riippuvuutta / ongelmakäyttöä tai mielenterveysongelmia. Moniulotteisella työllä edistetään kaikkien lasten yhtäläisiä oppimisen ja kehityksen edellytyksiä.


Resurssi- ja voimakouluttaja

Kristina Ström, Kouvolan seudun ammattiopisto. Eva Åstrand, Åbo Akademi. Sanna Wenström, Oulun ammattikorkeakoulu.

Tiimi työstää 5-vaiheista ohjelmaa, joka yhdistää vastavuoroisesti voimaannuttavan yhteistyön, vuoropuhelun ja palautteen inspiroivaan, innovatiiviseen ajatteluun ja rajat ylittävään yhteistyöhön perustuvaan pedagogiseen mallin.


Mentoriohjelma ”Lapsilähettiläät”

Ammattikorkeakoulu Novia: Ann Backman, Maj-Helen Nyback. Mustasaaren kunta: Ulrica Taylor, William Hiekkanen. Barnavårdsföreningen i Finland: Mikaela Lervik.

”Lapsilähettiläät" on yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn ja hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuva mentoriohjelma. Tarkoitus on kehittää ohjelma, jossa koulutetaan lasten parissa toimivia mentoreita. Samalla arvioidaan ohjelman toimivuus.


Läksyhuone

Bo-Håkan Söderholm, Muvon rf, Pamela Pihl, koulunkäyntiavustaja. Mia Heinonen, oppimateriaalin kirjoittaja.

Läksyhuoneella kilpailutiimi haluaa yhteistyössä kunnan sosiaaliviranomaisten kanssa tarjota yksilöllistä, verkossa tapahtuvaa läksyapua sekä oppimistekniikkaa koulutyössä tukea tarvitseville perheille.

Kuoro koulussa

FSSMF: Johanna Frimodig, Henrik Lillhannus. DUNK: Hanna Kronqvist. Projektikoordinaattori: Mia Makaroff.

Tiimin ratkaisu tarjoaa ohjausta ja rahoitustukea kuoronjohtajille, yhteisohjelmistoa, stemmojen harjoitussovellusta sekä yhteisiä kuoroelämyksiä. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikissa kouluissa on vähintään yksi kuoro. Projektin aikaisempi vaihe on saanut Svenska kulturfondenin rahoitusta.


Tuikkivat tähdet, kaikki tähdet

Positive Solutions: Christine Suvanto, Anna Nordström, Tom Suvanto, Anne Liljestrand , Nina Wendelin. Luodon kunta: Matts Pettersson

Kilpailutiimi haluaa esitellä ja toteuttaa koulumaailmassa valmentavaa suhtautumistapaa, jossa oppilaat, koulun henkilökunta ja vanhemmat tekevät saumatonta yhteistyötä yhdenvertaisuuden, hyvinvoinnin, osallisuuden ja turvallisuuden puolesta hyödyntämällä jokaisen sisäistä potentiaalia nykyaikaisilla ja joustavilla valmennustyökaluilla.


Lue ja kirjoita taskussa olevilla digitaalisilla työkaluilla

Datero rf: Sonja Haga-Erickson, Susanne Öst.
Vaasan yliopisto: Juho-Pekka Mäkipää, Christer Blomqvist. 
Kukunori: Markus Raivio.  

Tiimi pyrkii löytämään ratkaisun, jossa perheet ja koulu jo varhaisessa vaiheessa oppivat tunnistamaan perinnöllisen lukihäiriön ja ottamaan käyttöön matalan kynnyksen kompensoivia digitaalisia työkaluja, jotka auttavat opiskelijaa tiedonhankinnassa.


Toivo tulevasta

Helsingin Yliopisto: Mirjam Kalland, Erika Löfström, Jan-Erik Mansikka, ja Lina Lindström.

Kilpailutiimi haluaa luoda uudenlaisen, uudistavaan toivoon perustuvan osallistavan pedagogiikan varhaiskasvatukselle, esikoululle ja ala-asteelle. Järjestelmä korostaa lasten ja opettajien peilaavan vuoropuhelun sekä toiveikkaan tulevaisuuden toivon tärkeyden.


Peer & Bear

Moilo: Suzan Aledin, Petra Holm. Zaibatsu: Jussi Ultima, Herkko Pirskanen, Lari Kemiläinen. Helsingin Yliopisto: Anna Slotte

Tiimi haluaa kehittää opettajille didaktisen etäopetuksen työkalun, joka stimuloi oppilaiden aktiivisuutta, motivaatiota ja yhteisöllisyyttä. Työkalun tulee myös auttaa opettajaa seuraamaan yksittäistä oppilasta ja koko luokan yhteisiä toimintoja sekä antamaan palautetta oppilaille.


Sisu alkaa siitä, mihin sinnikkyys ja sitkeys päättyvät

Johanna Berlin, Linnea Lindgård, Johanna Pekkanen, Sofia Finnilä, KemalAhson ja Ia Adlercreutz – kaikki pedagokiikan eri alojen asiantuntijoita.

Tiimi aikoo käyttää areenana ulkopedagogiikkaa ja luontoa vahvistaakseen oppilaiden fyysistä, henkistä ja psykososiaalista terveyttä, sekä muun muassa draamapedagogiikan avulla treenata luovuutta, vuoropuhelua ja sinnikkyyttä.

 

Mikä on SFV Start! -haastekilpailu?

Haastekilpailussa etsitään sosiaalisia innovaatioita, jotka auttavat kaikkia lapsia ja nuoria (0–20-vuotiaat) menestymään oppimalla. Haemme ratkaisuja, joiden avulla kitketään koulutuksen eriarvoistumista.

Ratkaisut voivat liittyä mihin tahansa elämän osa-alueeseen, kuten kouluun, työelämään, kotioloihin tai vapaa-aikaan. Ratkaisun käyttäjiä voi olla yksi tai useampi, kuten oppilaat ja  opiskelijat, vanhemmat, valmentajat tai laajempi yhteisö lasten ja nuorten ympärillä.

 

 

 • Mahdollisuus oppia ja edetä koulutuksessa pitkälle viittaa koulutuksen tasoon, jonka nuori kokee itselleen mahdolliseksi ja saavutettavaksi.
   

 • Eriarvoisuus voi johtua esimerkiksi sosioekonomisista eroista nuorten ja heidän perheidensä välillä, sopivien roolimallien puutteesta tai koulutuksen laadun eroista, jotka voivat johtua esimerkiksi oppilaitoksen sijainnista ja resursseista.
   

 • Ratkaisut voivat olla esimerkiksi uusia palveluita, teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia, yhteisön toimintaa, koulujen toimintamalleja ja ratkaisuja, jotka perustuvat uudenlaisiin tapoihin tehdä yhteistyötä. Olemme kiinnostuneita mahdollisimman monipuolisista ideoista.


 

 

Avainluvut

Kilpailuun valitaan 12 tiimiä.

Jokainen valittu tiimi saa 1 000 euroa starttirahaa kiihdyttämöohjelman kokeiluvaiheeseen.

Semifinaalista valitaan 6 tiimiä finaaliin.

Voittajatiimi saa 100 000 euroa ratkaisun jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon.

SFV arvioi voittajatiimin ratkaisun vaikuttavuuden kilpailun jälkeen.

 

Kuka voi hakea?

Hakemusaika on päättynyt

 • SFV Start! on avoin kaikille. Kilpailuun voi osallistua tiiminä, jossa on oltava vähintään kolme jäsentä tai tahoa. Tiimin koolle ei ole ylärajaa. Jäsenet voivat olla organisaatioita tai luonnollisia henkilöitä.
   

 • Tiimin jäsenet voivat asua missä tahansa maailmalla, mutta vähintään yhden heistä on elettävä Suomessa tai oltava Suomen kansalainen ja tunnettava suomalaista koulutusjärjestelmää.
   

 • Vähintään yhden tiimin jäsenen on oltava voittoa tavoittelemattoman järjestö tai säätiö tai valtiollisen/kunnallisen tahon jäsen tai yksityishenkilö. Muut jäsenet voivat olla yksityishenkilöitä, rekisteröidyn yrityksen edustajia tai mitä tahansa muita laillisia toimijoita. Etsimme monipuolisia tiimejä, joissa yhdistyy erilaiset osaamisalueet, kokemukset ja taustat.
   

 • Hakemuksen voi tehdä ruotsiksi, suomeksi tai englanniksi. Tiimin on kyettävä osallistumaan kilpailun kiihdyttämövaiheeseen englanniksi. Tiimeille on tarjolla tukea, jotta kielitaito ei muodostu niille esteeksi.

Minkälainen ratkaisu voi voittaa? 

 • Vaikuttavuuspotentiaali: Ratkaisu pureutuu oppimismahdollisuuksien eriarvoistumiseen ja siten tukee lasten ja nuorten kykyä saavuttaa täysi oppimispotentiaali. Ratkaisu saavuttaa kohderyhmänsä ja motivoi niitä. Ratkaisua pitää voida soveltaa ruotsinkielisille suomalaisille, mutta siitä voi olla hyötyä muillekin kieliryhmille ja kansalaisuuksille.
   

 • Uutuusarvo: Ratkaisu esittelee olemassa olevia työkaluja paremman, uuden tavan kitkeä koulutuksen eriarvoistumista. Se voi myös yhdistää tai soveltaa olemassa olevia ratkaisuja uudella tavalla.
   

 • Soveltuvuus ja toteuttamiskelpoisuus: Ratkaisu on sovellettavissa ja relevantti erilaisiin konteksteihin ja ympäristöihin Suomessa. Se voidaan toteuttaa käytännössä ja mahdollisesti skaalata. Ratkaisun ylläpitokustannukset ovat kohtuulliset sittenkin, kun palkintoraha on käytetty. Tiimillä on asianmukaista osaamista ja kokemusta ratkaisun toteuttamiseen.
   

 • Yhteiskehittäminen ja testaaminen: Ratkaisu on suunniteltu ja kehitetty yhdessä relevanttien ryhmien kanssa ja sitä on kokeiltu ruotsinkielisten suomalaisten parissa (esimerkiksi ruotsinkielisessä oppilaitoksessa tai kaksikielisessä kunnassa).
   

Millaista ideaa pidetään liian kehittyneenä sopiakseen tähän kilpailuun?

 • Jos ratkaisusi / ideasi on vakiintunut, kypsä ja jo leviämässä eikä sitä ole enää tarvetta merkittävästi kehittää, se ei sovi tähän kilpailuun. Joukkueiden odotetaan edistävän merkittävästi ideoitaan kilpailun kiihdytysvaiheessa, jotta he voivat testata niiden toimivuutta ja kehittää niitä lisää. Yksi SFV Start! -haasteen tavoitteista on luoda uusia innovaatioita ja yhteistyötä toimijoiden välillä, joten jo vakiintuneet aloitteet eivät sovi tähän tarkoitukseen.
   
 • Lisäksi yksi kilpailun voittavista kriteereistä on uutuusarvo - ratkaisu tarjoaa uuden tavan puuttua koulutuksen epätasa-arvon ongelmaan, ja on parempi kuin nykyiset ratkaisut. Se voi kuitenkin yhdistää tai soveltaa olemassa olevaa ratkaisua tai ratkaisuja uudella tavalla. Jos sinulla on ratkaisu, joka on jo vakiintunut ja tunnustettu, se ei todennäköisesti tule menestymään tämän uutuuskriteerin perusteella.

Millaisena rahoituksena palkintorahana pidetään? Voidaanko sen kohdalla soveltaa esimerkiksi De minimis -tuen sääntöjä?

 • SFV pyrkii myöntämään voittajajoukkueelle palkintorahat tavalla, joka sopii parhaiten joukkueelle ja on samalla laillista. Esimerkiksi jos joukkueen jäsen on sidoksissa yliopistoon ja tiimissä ollaan yhteisesti sovittu siitä, että palkintorahat tulisi myöntää yliopistolle, jotta ratkaisua voidaan edelleen skaalata ja kehittää, SFV pyrkii toteuttamaan toiveen.
   
 • De Minimis -rahoitus myönnetään vain yrityksille. Sitä pidetään julkisena rahoituksena, joka myönnetään kuntien tai valtion varoista ja jaetaan esim. ministeriöiden, Finnveran & Business Finlandin kautta (voit lukea lisää De minimis -rahoituksesta täältä). SFV:n kaltaisten organisaatioiden myöntämä rahoitus ei kuulu De minimis -tuen kategoriaan. Kuten edellä todettiin, SFV pyrkii vastaamaan voittaneen tiimin toiveisiin palkintorahojen jakamiseksi laillisuuden rajoissa. Näissä asioissa joukkueita neuvotaan ottamaan yhteyttä laki- ja veroneuvontaan.

 

Tuomaristo

Liliane Kjellman
Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja
Turun kaupunki
Mona Eid
Hallituksen jäsen
Ruskeat Tytöt ry
Alexandra Wegelius
Puheenjohtaja
Finlands Svenska Skolungdomsförbund
Olli Alanen
Toiminnanjohtaja
Lasten ja nuorten säätiö
Venla Bernelius
Dosentti
Helsingin yliopisto
Antti Korhonen
CEO
xEdu

Haastekilpailun eteneminen
 

 

Valmistautuminen
ja hakemus

viim. 23.6.2021 klo 12

Kiihdyttämövaihe
1.9.-13.10.2021

Semifinaali ja finaali
2.12.2021 ja 28.1.2022

 

Valmistautuminen ja hakemus

Hakemusaika umpeutui 23. kesäkuuta 2021 klo 12:00 (aamupäivä). Tuomaristo valitsee jatkoon 12 tiimiä, jotka julkistetaan yleisölle elokuun 2021 lopussa.

Kiihdyttämövaihe

Finalistien matka alkaa syyskuun 1. päivä 2021, kun tiimit tapaavat toisensa ja SFV:n väen. Sen jälkeen tiimit osallistuvat bootcampille 15.–16. syyskuuta, jossa he saavat tukea ideoidensa kehittämiseen ja kokeilemiseen. Bootcampin jälkeen tiimit osallistuvat työpajaan 13. lokakuuta. Leirin ja työpajan tarkoitus on auttaa tiimejä kehittämään ideoistaan käytännön ratkaisuja.

Semifinaali ja finaali

Semifinaali järjestetään 2. joulukuuta 2021. Kuusi tiimiä valitaan finaaliin. Finalisteille järjestetään työpaja 11. tammikuuta 2021, jossa heitä tuetaan ratkaisun hiomisessa. Kuusi parasta tiimiä esittelee lopulliset ratkaisunsa tuomaristolle finaalissa 28. tammikuuta 2022. Sen jälkeen tuomaristo vetäytyy muutamaksi viikoksi ja voittaja julistetaan 17. helmikuuta kiihdyttämöohjelman lopetusseremoniassa. 

Tästä alkaa voittajatiimin todellinen työ. Tiimi käyttää 100 000 euron palkkion ratkaisunsa käyttöönottoon ja skaalaamiseen.

Säännöt ja ehdot (pdf)

Kysymyksiä?

Tuuli Kaskinen / Demos Helsinki
tuuli.kaskinen@demoshelsinki.fi
+358 50 514 9752
Niklas Wahlström / SFV
niklas.wahlstrom@sfv.fi
+358 50-548 2100

 

Tilaa uutiskirjeemme